Privacy

De website www.agora-outlet.be (hierna “de website”) wordt beheerd door Agora Outlet Center NV waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, Diepemeers 45 , B-8970 POPERINGE, BTW BE 0898.864.059  (hierna “AOC”).
AOC wil benadrukken dat zij te allen tijde handelt in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u (en alle personen die u vertegenwoordigt) automatisch en zonder enige restrictie of voorwaarde akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of indien u niet gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden of te erkennen, vragen wij u om contact op te nemen met AOC en het gebruik van de website intussen te staken.

Op welke manier wordt informatie verzameld?

Deze website kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt.
Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u zich registreert  om alle uitnodigingen in uw mailbox te ontvangen. Persoonsgegevens worden dus enkel verzameld wanneer deze uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.

 Welke informatie wordt verzameld?

De informatie die wordt verzameld, kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de taal en het land van gebruikers.

In principe vraagt AOC  aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig zal AOC de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Net als vele andere websites, verzamelt de website automatisch bepaalde technische informatie over haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP-) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze website, het besturingssysteem door u gebruikt, de bezochte afdelingen en pagina’s op de website, de informatie die werd bekeken alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de behoeften van de website, voor doeleinden van systeembeheer en om de website te verbeteren.

Met welk doel wordt informatie verzameld?

Door u te registreren op de website van AOC, geeft u AOC de toestemming dat het uw gegevens deelt met een beperkt aantal waardevolle partners voor marketingdoeleinden. Zo kunnen uw persoonsgegevens tevens ook doorgegeven worden aan Shopinvest NV, de moedervennootschap van AOC, en alle andere vennootschappen uit de Shopinvestgroep om gebruikt te worden voor marketingdoeleinden. Indien u dit niet wenst, kan u steeds een email sturen naar info@agora-outlet.be.
Als u AOC uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat om uw verzoek per e-mail te richten aan info@agora-outlet.be of  ons een brief te sturen (Diepemeers 45, 8970 POPERINGE).

Wordt informatie openbaar gemaakt aan derden?

AOC beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen, wel kunnen uw persoonsgegevens ook doorgegeven worden aan Shopinvest NV, de moedervennootschap van AOC, en alle andere vennootschappen uit de Shopinvestgroep om gebruikt te worden voor marketingdoeleinden.

Daarnaast heeft AOC het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gegevens kunnen door AOC eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

Hoe wordt de veiligheid van informatie gehandhaafd?

AOC  handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en -bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.

AOC doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het internet.

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens?

U heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Agora Outlet Center NV. Hiervoor kan u contact opnemen met Agora Outlet Center NV op het telefoonnummer +32 (0) 57 34 63 00  of per email naar info@agora-outlet.be .

Hoe kunt u ons contacteren?

AOC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen kunt u ons contacteren:

AOC NV
Diepemeers 45, B-8970 POPERINGE